Regulamin - TaxAngels

Regulamin

1.Postanowienia wstępne

1.1 Administratorem strony www.taxangels.pl jest firma Tax Angels Group Limited zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 09973541, zwane dalej „Biurem”.

1.2 Akceptując niniejsze warunki Klient zgadza się na zobowiązania prawne korzystania z usług. Klient zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje niniejszych warunków, nie może korzystać ze świadczonych usług. Biuro może w każdej chwili dokonać przeglądu niniejszych Warunków, aktualizując je. Klient powinien okresowo zapoznawać się z warunkami korzystania z usług, ponieważ są one dla niego wiążące.

1.3 Klient potwierdza, że ma pisemne upoważnienie do zawierania jakichkolwiek umów dotyczących firmy, w imieniu której działa, aby móc korzystać z usług Biura.

1.4 Niniejszy regulamin i polityka prywatności stanowią całość porozumienia między Biurem, a Klientem i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, zarówno pisemne jak i ustne.

2.Usługi

2.1 Adres rejestrowy firmy może być wykorzystany (po jego opłaceniu) jako oficjalny adres firmy (adres siedziby) w Companies House. Otrzymana poczta (poczta urzędowa) zaadresowana do firmy zostanie przesłana do klienta po obciążeniu go kosztem przesyłki pocztowej. Oficjalne wiadomości obejmują (i ograniczają się do) wiadomości z Companies House, HM Revenue & Customs, Government Gateway, HM Courts & Tribunals Service oraz Intellectual Property Service.

2.2 Adres służbowy dyrektora może być wykorzystany (po jego opłaceniu) jako adres rejestrowy dyrektora, gdy jest również zakupiony adres rejestrowy firmy. Otrzymana poczta (poczta urzędowa) adresowana do dyrektorów zostanie przesłana do klienta i obciążona kosztem przesyłki pocztowej. Oficjalne wiadomości obejmują (i ograniczają się do) wiadomości z Companies House, HM Revenue & Customs, Government Gateway, HM Courts & Tribunals Service oraz Intellectual Property Service.

2.3 Biznesowy adres firmy może być wykorzystany jako adres wirtualny (gdy jest zamówiony i opłacony). Adres ten może być używany na internetowej stronie klienta jako adres korespondencyjny firmy wyłącznie w celu odbierania i przesyłania poczty.

2.4 Przekazywanie poczty biznesowej. Poczta biznesowa zostanie przekazana (na adres podany przy rejestracji, chyba że zostanie zmieniony) raz w miesiącu. Przekazywanie poczty jest naliczane według kosztu przesyłki plus 0,20 GBP za przesyłkę pocztową. Poczta sklasyfikowana jako wielkogabarytowa przez Biuro będzie traktowana jako paczka. Depozyt pocztowy będzie wymagany w celu pokrycia wszystkich przesyłek pocztowych. Poczta nie zostanie przekazana, jeśli nie złożono depozytu lub nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów.

3.Sposób i zakres wykorzystania adresu rejestrowego firmy

3.1 Adres rejestrowy firmy (gdy jest zamówiony).

3.2 Adres służbowy dyrektora (w przypadku zamówienia).

3.3 Adres biznesowy (jeśli jest zamówiony).

4.Ograniczenia wykorzystania adresu rejestrowego firmy.

4.1 Niemoralne lub nielegalne użycie. NIE wolno używać adresu do jakichkolwiek niemoralnych lub nielegalnych celów. Jeśli Biuro podejrzewa, że tak się dzieje, konto klienta zostanie zawieszone w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie lub zostanie zakończone.

4.2 Osobista poczta. Adres ten NIE może być używany do żadnych osobistych wiadomości.

4.3 Rejestracja pojazdu. Adres ten NIE może być używany do rejestracji pojazdów w DVLA. Cała poczta od DVLA zostanie zwrócona do nadawcy bez powiadomienia.

4.4 Adres fizyczny. Klient NIE może sugerować, że posiada fizyczną obecność pod adresem biura. Biuro zastrzega sobie prawo do poinformowania wszystkich odwiedzających biuro, że klient posiada tylko wirtualny adres firmy.

4.5 Kategorie biznesowe. Biuro zastrzega sobie prawo do zablokowania określonych kategorii działalności.

5.Dowód tożsamości i adres

5.1 Aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i wymogami „Know your customer” (KYC), Biuro musi uzyskać dowód tożsamości i dokumenty potwierdzające adres od wszystkich klientów, którzy korzystają z usług księgowych i adresowych.

5.2 Akceptowalnymi dowodami tożsamości są: paszport, prawo jazdy (tylko dokument ze zdjęciem), dowód osobisty, legitymacja studencka (musi być aktualna), karta identyfikacyjna zatrudnienia.

5.3 Akceptowalnymi dowodami adresu są: rachunek za telefon – z wyjątkiem rachunku za telefon komórkowy, gaz, wodę, rachunek za energię elektryczną, wyciąg z konta hipotecznego, wyciąg bankowy, wyciąg z karty kredytowej, rachunek za telewizję kablową.

5.4 Dowód tożsamości i adresu należy dostarczyć w trakcie składania zamówienia. Niezastosowanie się do tego spowoduje zawieszenie usług świadczonych dla Klienta ze wszystkimi wiadomościami e-mail i telefonami utrzymywanymi w ramach usług do momentu dostarczenia dowodu tożsamości i potwierdzenia adresu.

6.Anulowanie usług

6.1 Anulowanie przez klienta. Jeżeli Klient nie jest w pełni zadowolony z usług Biura w jakimkolwiek kształcie lub formie, może anulować (pisemnie) niniejszą umowę w ciągu 3 dni od daty zamówienia, jeśli adres Biura nie został wykorzystany z jakiegokolwiek powodu. Jeśli nie zostanie on anulowany w ciągu 3 dni, usługa będzie działać do momentu wygaśnięcia usługi.

6.2 Anulowanie przez Biuro. Biuro zastrzega sobie prawo do anulowania usługi z jednego z poniższych powodów: zaleganie z opłatą, podejrzenie użycia naszego adresu dla niemoralnej lub nielegalnej działalności, użycie adresu Biura do rejestracji pojazdu w DVLA, użycie adresu Biura jako adresu prywatnego lub cokolwiek, co Biuro uzna za niezgodne z przeznaczeniem.

6.3. Komornicy sądowi i windykatorzy. Biuro zastrzega sobie prawo do anulowania świadczonych przez usług, jeśli komornik sądowy lub windykator odwiedzi biuro. Biuro zastrzega sobie również prawo do przekazania danych klienta komornikowi lub windykatorowi, jeśli to nastąpi.

7.Odszkodowanie i ograniczenia odpowiedzialności

7.1 Ze względu na rodzaj świadczonych przez Biuro usług wszelkie roszczenia odszkodowawcze będą ograniczone w sumie do miesięcznej opłaty za usługę. Biuro nie odpowiada za roszczenia odszkodowawcze wynikające ze strat dla firmy klienta.

7.2 Akceptując te warunki, Klient w pełni zgadza się zabezpieczyć przed roszczeniami. Klient w pełni zgadza się na zabezpieczenie od wszelkich roszczeń wynikających z jakiejkolwiek przyczyny od strony trzeciej, a wszelkie takie roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie i całkowicie między klientem, a stroną trzecią. W przypadku, gdy strona trzecia nie dostarczy określonej usługi, Biuro nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek formy zwrotów lub roszczeń odszkodowawczych związanych z usługą.

7.3 Ograniczenia odpowiedzialności. W żadnych okolicznościach Biuro nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec klienta, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, wynikającego z Umowy, regulaminu lub w związku z nią, utraty zysków ze sprzedaży, biznesu lub dochodu, utraty lub uszkodzenia danych, informacji lub oprogramowania, utraty możliwości biznesowych, utraty przewidywanych oszczędności, utraty wartości firmy lub straty pośrednie lub wynikowe.

8.Komunikacja i informacje kontaktowe

8.1 Informacje kontaktowe. Obowiązkiem klienta jest aktualizacja wszystkich informacji kontaktowych za pomocą poinformowania Biura o tym poprzez e-mail . Brak aktualności wszystkich danych kontaktowych (w tym adresu do korespondencji, adresu e-mail i numeru telefonu) może spowodować zawieszeniem usługi.

9.Pozostałe warunki

9.1 Biuro może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną organizację, ale nie wpłynie to na prawa klienta ani zobowiązania Biura wynikające z niniejszych Warunków.

9.2 Klient może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną osobę lub firmę, jeśli Biuro wyrazi na to pisemną zgodę.

9.3 Umowa zawarta jest między Klientem a Biurem. Żadna inna osoba lub firma nie będzie miała praw do egzekwowania którejkolwiek z jej warunków na mocy umowy Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999.

9.4 Każdy z paragrafów niniejszego Regulaminu działa osobno. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiednie władze zdecydują, że którekolwiek z nich są niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe paragrafy pozostaną w mocy.

9.5 Jeżeli biuro nie będzie nalegać, aby klient wykonał którekolwiek z obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub jeśli nie są egzekwowane zapisy względem Klienta lub jeśli biuro to opóźni, nie będzie oznaczać, że biuro zrzeka się praw względem Klienta i nie oznacza, że ​​Klient nie musi przestrzegać tych zobowiązań. Jeśli biuro zrezygnuje z któregokolwiek postanowienia, zrobi to tylko na piśmie i nie będzie to oznaczać, że automatycznie zrezygnuje z późniejszych ich zmian.

9.6 Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby traktować poufne informacje jako poufne.

9.7 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za ustanawiające jakiekolwiek partnerstwo lub relacje agencyjne między stronami.

9.8 Nagłówki niniejszych Warunków nie wpływają na interpretację.

9.9 Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nią lub jej przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z nimi.

9.10 Sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z lub w związku z Umową lub jej przedmiotem lub formą (w tym sporami lub roszczeniami pozaumownymi).

9.11 Zmiana adresu. Zastrzegamy sobie prawo do pisemnego powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, aby zmienić lub zamknąć dowolną lokalizację (biuro lub adres). Adres alternatywny będzie zaoferowany. Jeżeli klient zdecyduje się nie korzystać z nowo zaproponowanego lub zmienionego adresu, nie będzie miał on prawa do pełnego lub częściowego zwrotu kosztów.

9.12 Powiadomienie o ujawnieniu. Wszystkie otrzymane przesyłki pocztowe i uzyskane informacje biznesowe są traktowane jako poufne i nie będą ujawniane nikomu spoza naszej firmy lub firm partnerskich, których używamy w ramach świadczenia usług. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dostarczenia informacji policji lub innym organom dochodzeniowym, w przypadku gdy naszym zdaniem nasze usługi są lub były wykorzystywane do celów przestępczych lub nielegalnych.

9.13 Integralną częścią regulaminu jest Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej Biura: https://www.taxangels.pl/polityka-prywatnosci/

9.14 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

 

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2018 roku.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!